תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "סיום הש"ס של ישיבות ההסדר"

 1. תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד וכן כל מקום באתר הכתוב בלשון יחיד כמוהו כלשון רבים וההיפך הכל לפי הקשר העניין.
 2. אתר "סיום הש"ס של ישיבות ההסדר" (להלן "האתר") הוא אתר המשמש למידע, רישום ותרומות לארוע, והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.
 3. התכנים והשירותים המועלים באתר לרבות  קבצים, מדיה, תמונות סרטונים, אפליקציות וכיוב' הינם בהתאם להחלטת ושיקול הדעת הבלעדי של הנהלת האתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר בעניין התכנים והשירותים באתר. 
 4. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, לרבות הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן על פי שיקול דעת הנהלת אתר ומכל סיבה שהיא ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר בעניין זה.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את  הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 6. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, תכני האתר,  קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, אפליקציות וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר למעט עם צוין אחרת במפורש.
 7. האתר איננו אחראי לכל תוכן מכל מין וסוג שהוא לרבות מדיה, תמונות סרטונים, קבצים וכיו' אשר הועלו לאתר על ידי המשתמשים באתר ככל שהועלו ולמשתמשי האתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר בעניין זה.
 8. היה ויתברר כי תוכן מכל מין וסוג שהוא אשר העולה לאתר על ידי מי ממשתמשי האתר הפר זכויות צד ג' ו/או גרם לפגיעה ו/או לנזק ו/או הוצאה ו/או להפסד מכל מין וסוג שהוא לכל צד ג' ולרבות לאתר מתחייב אותו המשתמש לשפות את האתר לאלתר בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או הוצאה שנגרמו לאתר ו/או למי מטעמו.
 9. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, תכנים, גרפיקות, סרטונים, תמונות סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
 10. האתר שואף לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/האטת השירות/הורדת האתר מכל סיבה שהיא, ולמשתמש לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כנגד האתר בעניין זה.
 11. קישורים באתר לאתרים חיצוניים ו/או לכל מדיה ו/או פרסום מכל מין וסוג שהוא אינם מהווים ערובה לתוכן הקישורים ו/או לכך שמדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצא בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות כנגד האתר בעניין זה.
 12. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלות הבלעדית של האתר ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות מכל סיבה שהיא  לחסום כל משתמש  בכל דרך שהיא  לרבות על ידי חסימת כתובת ה IP   של המחשב שלו, ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על המשתמש, ולמשתמש לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כנגד האתר בעניין זה.
 14. באתר זה עשויים לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
 15. בכל מקום באתר בו ניתנת האפשרות למסור פרטים אישים ו/או כל מידע אחר, מאשר המשתמש (אשר בחר למסור פרטים אישים ו/או כל מידע אחר), לאתר לעשות  שימוש בפרטים האישים ו/או במידע שמסר המשתמש ובכלל זה לצורך מסחרי ו/או פרסומי ולמשתמש לא תהא טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות כנגד האתר בעניין זה.
 16. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז ירושלים.        
 17. אני מאשר בזאת כי עומדת בפני האפשרות להעלות תמונה ו/או תוכן מכל מין וסוג שהוא מטעמי לאתר האינטרנט (להלן: "התוכן").
 18. אני מאשר ומצהיר כי התוכן המועלה בזאת על ידי לאתר האינטרנט הינו קנייני האישי והפרטי שלי באופן בלעדי ולאף צד ג' אין זכויות מכל מין וסוג שהוא בתוכן.  
 19. אני מאשר בזאת כי ידוע לי שהסכמתכם להעלאת התוכן על ידי לאתר האינטרנט מבוססת על הצהרתי זו כי אין לכל צד ג' זכויות מכל מין וסוג שהוא בתוכן.
 20. בהעלאת התוכן על ידי לאתר האינטרנט אני מאשר לכם לעשות שימוש בתוכן המועלה על ידי בזאת בכל מדיה מכל מין וסוג שהוא   בהקשר לפרויקט כנס לימוד וסיום הש"ס ובקשר לפרויקטים ו/או עניינים אחרים של איגוד ישיבות ההסדר.
 21. אני מאשר ומתחייב בזאת  כי היה ויתברר כי לצד ג' כל שהוא ישנם זכויות מכל מין וסוג שהוא בתוכן המועלה על ידי לאתר האינטרנט,  אני אשפה לאלתר את איגוד ישיבות ההסדר ו/או מי מטעמו בגין כל סכום שיידרש איגוד ישיבות ההסדר לשלם לאותו צד ג' לרבות בגין כל הוצאה מכל מין וסוג שהוא אשר נגרמה לאיגוד ישיבות ההסדר ו/או למי מטעמו כתוצאה מהפרת זכויותיו של צד ג' ולרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד